2016/11/09

සඳ බැස යන විට

සඳ බැස යන විට
තුරු මුදුනෙන්
පලුපත් ගුලි වී වර්ෂාවේ


(බෂෝගේ හයිකු කවි ඇසුරින්)