2012/01/26

ඔබේ ගීයයි මේ

ඔබට ඇසෙනවද
මා හදේ ඔබ ලියූ
ගීතිකාවයි මේ

නොමළ සිතිවිලි - විජල කතරේ
ඇහිඳ එකිනෙක - මතක කැබිලිති
පෙල ගැසූ
ඔබේ ගීයයි මේ

ඔබේ සියුමැලි - ඇඟිලි අතරේ
තැලී මිරිකුණු - මහද පුපුරා
ගලා ආ
ඔබේ ගීයයි මේ

No comments:

Post a Comment