2015/02/15

පින්කාරියේ

පින්කාරියේ
මුමුණා බැතිබර ප‍්‍රාර්ථනා
පෙරදා පින්බිමැ පූජාසනේ
පිදූ කැකුලමයි ඔබ අද දෙපයින්
පාගා සිඳ දැමුවේ

රතැඟිලි තුඬගින් එකිනෙක දිගහැර
ඔබම නොවෙද මල් පෙති පිබිදූයේ
උවසු උවැසියන් අතරේ තෙරැපී
ඔබම නොවෙද මලසුන් සැරැසූයේ
පින්කාරියේ
කෙලෙසද ඒ මල
පාගා සිඳ දැමුවේ

පරවී ගිය ඒ අතීත සුවඳින්
ඔබම නොවෙද හද පුරවාලූයේ
මලසුන තෙමමින් ගැලූ සෙනෙහසින්
ඔබම නොවෙද පැන් සනහාලූයේ
පින්කාරියේ
කෙලෙසද ඒ මල
පාගා සිඳ දැමුවේ

No comments:

Post a Comment