2015/07/30

ගිම්හාන සඳ

ගිම්හාන සඳ
නගත අත් පොළසන්
අරුණෝදයේ
පණිවුඩය ගෙන එමි


(බෂෝ ගේ හයිකු කවියක් ඇසුරින්)

1 comment: