2015/08/05

ළබැඳියෝ සමුගෙන සදහටම

ළබැඳියෝ සමුගෙන
සදහටම  වන හංසයෝ
සැඟවී වලාවක 

(බෂෝ හයිකු කවි ඇසුරින් )

No comments:

Post a Comment