2015/01/27

හව්හරණක් නැති කෙවිලිය

තනිව හඬන්නෙමි 
සිතිවිලි සිර කුටියේ
මා ළය විනිවිද 
දකිනා තුරු ඔබැසින්
තනිව ගයන්නෙමි 
ලොවට ඇසෙන සේ
හව්හරණක් නැති 
කෝකිලාවක මෙන්

මෙලොව දුටුදා පටන් ලද දුක්
වේදනා අවමන් බරින්
පියාපත් සිරවී
පියාඹා යනු නොහැක අහසේ
කිරිලියක විලසින්

නොලැබ ආ මඟ ලොවෙන් කිසිකල
දයාවේ සිහිලස බිඳක්

ළය මඬල සිරවී
ගායනා කළ නොහැක තවදුර
කෙවිලියක විලසින්


සත්සර මුසුව - එච්. එම්. ජයවර්ධන
කටහඬ - ගීතා කුලසේකර

1 comment: